HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Wijzigingen Soortenbesluit: bestrijding kraaiachtigen
   
 

De populaties van kraai en kauw zijn in de laatste decennia sterk gestegen. In de periode 1989-2007 steeg de kraaien- en kauwenpopulatie met respectievelijk 20 % en 30 %. De populatietoename heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de predatie, schade aan fauna en flora en schade aan landbouw en fruitteelt. Onderzoek toont aan dat predatorcontrole van kraai en ekster een positief effect kan hebben op wildpopulaties en op andere niet bejaagbare akker- en weidevogelsoorten zoals kievit en wulp. Een efficiënte predatorcontrole is dan ook zonder meer een must voor het behoud van onze Vlaamse biodiversiteit. Het aangepaste soortenbesluit zal een efficiënte bestrijding van rechtbekken nu mogelijk maken.


De voornaamste wijzigingen m.b.t. bestrijding kraaiachtigen zijn:


- De brandgans wordt toegevoegd als nieuw te bestrijden soort, maar enkel met inloopkooien. De periode voor de bestrijding van gaaien (nu 1 juli tot en met 31 oktober) en spreeuwen (nu 15 mei tot en met 31 augustus) is aangepast.
- De nieuwe tekst bevestigt dat kunstmatige lokvogels, dode lokdieren (van de te bestrijden soort) én akoestische lokmiddelen ingezet kunnen worden bij de bestrijding van kraai, ekster, kauw en gaai.
- Kraaiachtigen mogen voortaan bestreden worden met alle vuurwapens die toegelaten zijn volgens het jachtvoorwaardenbesluit.
- Het gebruik van Larsen-kooien wordt, naast voor het vangen van eksters, ook toegestaan voor het vangen van kraaien, kauwen en gaaien. De ringplicht voor lokvogels vervalt. Voor elke aangemelde trechterval of Larsen-kooi mag de aanmelder twee levende lokvogels van de soort die hij beoogt te bestrijden in zijn bezit hebben.
- Op vallen en kooien (trechtervallen, Larsen-kooien en inloopkooien voor brandgans) moet de plaatser een weersbestendig plaatje bevestigen waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan. Daarnaast moet hij de volgende tekst op het plaatje vermelden: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.
- Zowel trechtervallen als Larsen-kooien mogen enkel vangklaar worden opgesteld in de periode van 16 februari tot en met 15 oktober. Deze periode geldt ongeacht de locatie van bestrijding. Het vroeger geldende verschil in bestrijdingsperiode bij het gebruik van trechtervallen in bossen enerzijds en op akkers en weilanden anderzijds valt weg.
- De bestrijding moet enkel nog gemeld worden aan ANB en niet meer aan de burgemeester. De burgemeester kan de bestrijding niet meer beperken of verbieden. Onafhankelijke jachtrechthouders en wildbeheereenheden kunnen de melding doen via het faunabeheerplan. Als de wildbeheereenheid of individuele jager beschikt over een goedgekeurd jachtplan moet hij geen kaart op schaal 1:10.000 of 1:25.000 meer bijvoegen. Hij dient dan enkel nog het aantal in te zetten vallen of kooien te melden.
 

Net zoals vroeger mag de bestrijding uitgevoerd worden door de eigenaar, de huurder, de exploitant, de grondgebruiler(s) en de bijzondere veldwachter. Derden mogen de bestrijding uitvoeren als ze schriftelijke toestemming hebben van één van de hiervoor genoemde personen. Het kabinet heeft ons bevestigd dat jachtrechthouders en medejachtrechthouders (gekend bij het arrondissementscommissariaat) beschouwd worden als grondgebruiker. Zij hebben geen schriftelijke toestemming nodig. Andere jagers (genodigden, niet-jachtrechthouders op vraag van de eigenaar, …) hebben wel een schriftelijke toestemming nodig. Een schriftelijke verklaring van de jachtrechthouder volstaat in dat geval.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be