HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Broedvogelpopulaties zo goed als verdwenen in Zeebrugge
   
 

Reeds 30 jaar volgt het Instituut voor Natuur-en bosonderzoek (INBO) de broedvogelpopulaties op in de Europese speciale beschermingszone van Zeebrugge-Heist en de voorhaven van Zeebrugge. Vorige week verspreidde het INBO een rapport waaruit blijkt dat er al jarenlang niet wordt voldaan aan de kwantitatieve noch aan de kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen werden opgesteld om onder andere de kwetsbare sternenpopulatie te beschermen.
Voornaamste oorzaak? Het broedsucces en het aantal broedparen wordt vanaf 2005 negatief beïnvloed door grondpredatoren en vooral nadat de vos in het najaar van 2008 de beschermingszone wist te bereiken.


De populaties dwergsternen en visdief in Zeebrugge telden ooit nog mee op Europese schaal. Vandaag de dag blijven er van de ruim 3000 broedparen visdieven in 2004 nog slechts 22 over. In 2015 mislukte het broedseizoen volledig, voor de vierde keer in zeven jaar, door de aanwezigheid van de vos. Het gaat zelfs zo ver dat de sternen er niet meer overgaan tot broeden.
Ook het aantal kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen en strandplevieren is sterk gedaald, net als de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. In het onderzoek lezen we dat vossen bij de grote meeuwen het broedseizoen verstoren en dat vrijwel alle jongen gepredeerd worden, voordat ze het vliegvlugge stadium bereiken. De komst van de vos heeft ook nog een andere opmerkelijke verschuiving tot gevolg. Alsmaar vaker wordt er gebroed op de daken van loodsen en gebouwen in de westelijke voorhaven. De daken fungeren namelijk als vossenvrije ‘eilanden’. De aanwezigheid van de vos vertaalde zich in 2012 en 2013 bij de meeste soorten in een afname van het aantal broedparen en bij alle soorten in een broedsucces van nul, aldus het onderzoek.


Desalniettemin werden wel pogingen ondernomen om de vos tegen te houden, maar zonder succes. De 2m hoge afsluiting die in 2009 rond het sternenschiereiland geplaatst werd, heeft maar 2 jaar zijn nut bewezen. Ook in 2014 was er aanvankelijk een vos aanwezig, maar die werd in het kader van faunabescherming geëlimineerd waarna de overgebleven Visdiefnesten met succes werden uitgebroed. Reeds vroeg in het voorjaar van 2015 was het duidelijk dat de vos weer geregeld het Sternenschiereiland bezocht. Er werden sporen van verschillende grootte gezien en het was duidelijk dat het om meerdere vossen ging. Ook nu werd er getracht om de vossen te elimineren, maar dat lukte slechts voor één individu.


Hubertus Vereniging Vlaanderen betreurt deze evolutie en wil er graag op wijzen dat dit jammer genoeg geen alleenstaand geval is. Verschillende grondbroeders hebben te lijden onder de predatiedruk van onder andere de vos. Daarom blijven we ook pleiten voor meer mogelijkheden in het kader van predatorcontrole. Voor zowel wildsoorten als beschermde soorten is de voortplantingsperiode de meest kritieke periode voor de populatie-evolutie van deze soorten. Wanneer deze wordt verstoord zijn de gevolgen niet te overzien, zoals pijnlijk duidelijk werd in het onderzoek.
 

In de conclusie van het INBO lezen we dat het van primair belang is om predatie en verstoring door landroofdieren te voorkomen. Predatorcontrole zien wij dan ook niet als een zaak van jachtverenigingen alleen. Ook natuurverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan predatorcontrole. Nu reeds gebeurt dit in een aantal gevallen, bijvoorbeeld door de Royal Society for the Protection of Birds in het Verenigd Koninkrijk en door beheerders van weidevogelreservaten in Duistland en Nederland. HVV blijft erop drukken dat natuur en wildbeheerders best samen naar oplossingen zoeken voor het te laat is.

 

Lees het volledige onderzoek hier
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be